Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Twit.pl zawiera informacje:

 • gromadzeniu, sposobie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 • prawach i obowiązkach osób, których dane zbiera i przetwarza Administrator Serwisu,
 • prawach i obowiązkach Administratora Serwisu.

Ilekroć w Polityce Prywatności występują następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

 • Serwis – ogólnodostępny Serwis Internetowy mieszczący się pod adresem: www.twit.pl;
 • Administrator – administratora danych osobowych Użytkowników Serwisu, którym jest: Twit.pl, W razie pytań prosimy o kontakt.
 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument, stanowiący integralną część Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Serwis, dostępnego wraz z Polityką Prywatności bezpośrednio z poziomu Serwisu pod adresem: www.twit.pl/regulamin i twit.pl/polityka-prywatnosci-serwisu-internetowego-twit-pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i korzysta z Serwisu;
 • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

1. Jakie dane Użytkowników gromadzi i przetwarza Administrator Serwisu?

 1. Przy rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, której Użytkownik dokonuje dobrowolnie za pośrednictwem adresu e-mail, konta w serwisach Facebook lub Google, zbieramy takie dane o Użytkowniku jak: adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika. Przedmiotowe dane to minimum niezbędnych informacji umożliwiających założenie Konta w Serwisie przez Użytkownika i świadczenie na jego rzecz usług przez Administratora Serwisu.
 2. Przy odwiedzinach Serwisu przez Użytkownika, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie, zbieramy tzw. Pliki Cookies („Ciasteczka”). Pliki Cookies to pliki, które przechowywane są na każdym urządzeniu, z którego korzystają Państwo przy serfowaniu w sieci internecie. Co do zasady, dzielą się na dwa rodzaje:
  • Cookies sesyjne – czyli tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu, z którego korzystają Państwo do odwiedzania Serwisu. Są tymczasowe, bo zapisywane są tylko do pewnego czasu np. wylogowania z Serwisu lub opuszczenia strony Serwisu.
  • Cookies stałe – przechowywane są stale w Państwa urządzeniu, z którego korzystacie w trakcie odwiedzania naszego Serwisu, aż do momentu kiedy samodzielnego usunięcia lub do momentu, w którym wygasną ze względu na indywidualne ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej.
 3. Pliki Cookies, o których mowa w lit. B powyżej wykorzystujemy w następujące sposoby i do następujących celów:
  • do zapamiętywania ustawień Konta Użytkownika, preferowanego języka i czcionki Serwisu (Cookies Funkcjonalne);
  • do zapamiętywania, czy są Państwo Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie – po to aby Państwo nie musieli się logować się do Serwisu za każdym razem, gdy go Państwo odwiedzają i do umożliwienia korzystania z innych funkcjonalności Serwisu (Cookies uwierzytelniające);
  • do zapewniania bezpieczeństwa tj. do wykrywania botów, robotów i zapobiegania nadużyciom w postaci nieuprawnionych prób dostępu do Konta Użytkownika;
  • do zapewnienia treści reklam odpowiadającym Państwa preferencjom i zainteresowaniom (Cookies reklamowe);
  • do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu – np. jaką część Serwisu Użytkownicy odwiedzają najczęściej i ile czasu spędzają korzystając z poszczególnych funkcjonalności Serwisu (Cookies wydajnościowe i statystyczne).
 4. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób w wieku poniżej 16 roku życia. Jeśli zauważą Państwo, że są zbierane i przetwarzane dane osobowe osób w wieku poniżej 16 lat prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@twit.pl. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem Naszego Serwisu. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich podopiecznych oraz do egzekwowania przestrzegania określonych zasad poprzez pouczanie, aby nigdy nie przekazywali danych osobowych za pośrednictwem nieznanych stron internetowych lub aplikacji.
 5. Nie wykonujemy żadnych operacji na treściach zamieszczanych przez Użytkowników w ramach fakultatywnych pól formularza dostępnego na Koncie Użytkownika w zakładce „Ustawienia” ani na innych niestrukturyzowanych danych przesyłanych do Serwisu przez Użytkownika (artykuły, komentarze, zdjęcia). Te treści pozostają u nas jedynie w ramach udostępniania Użytkownikowi powierzchni wirtualnej w Naszym Serwisie i są przez Nas tylko przechowywane. Z uwagi na biodostępność informacji wpisanych przez Użytkowników w polach fakultatywnych na Koncie Użytkownika nie zalecamy pozostawiania w tym miejscu informacji zawierających dane osobowe Użytkownika, w szczególności numeru telefonu, adresu zamieszkania czy adresu e-mail.

2. W jakim celu i na jakich zasadach Administrator Serwisu przetwarza Państwa dane?

 1. Państwa dane, o których mowa w pkt. 1 lit. A-C Polityki Prywatności przetwarzamy w następujących celach:
  • aby móc świadczyć na Państwa rzecz usługi związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • aby dostosować treści publikowane w Serwisie do Państwa preferencji oraz prezentacje Treści do sposobu w jaki odtwarza je urządzenie, z którego jest wyświetlany Serwis (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • aby zebrać statystki niezbędne do oceny sposobu korzystania przez Państwa z Serwisu i móc aktualizować jego funkcjonalności w taki sposób, aby korzystanie z Serwisu było intuicyjne, wydaje, wygodne i interesujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • aby móc zapewnić Państwu stały dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu, gdy raz Państwo się do niego zalogują (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • aby móc prezentować Państwu reklamy, których treść będzie odpowiednia do regionu, z którego Państwo odwiedzają Serwis oraz do Twoich zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej, konkretnej, wyraźnej, jednoznacznej i świadomej zgody i:
  • jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  • pomaga Nam ulepszać Serwis oraz finansować jego rozwój poprzez prowadzenie statystyk i wyświetlanie reklam (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Nie muszą Państwo wyrażać zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych w zakresie informacji niezbędnych do rejestracji w Serwisie jest niezbędna do umożliwienia świadczenia przez Nas usług na Państwa rzecz.
 4. Dane Osobowe przekazane Administratorowi są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, Ustawą i RODO.
 5. Zgromadzone przez Administratora dane osobowe Użytkowników są przetwarzane jedynie w okresie świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkowników, do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia usług przez Administratora.
 6. Jeżeli Użytkownik nie będzie aktywnie korzystał ze swojego Konta w Serwisie, po upływie 12 miesięcy od ostatniej aktywności Konto Użytkownika zostanie uznane za wygasłe. Administrator usunie wygasłe konto i wszystkie dane osobowe zgromadzone na tym koncie.

3. Komu Administrator Serwisu może udostępnić Państwa dane?

 1. Państwa dane mogą zostać przekazane:
  • jedynie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i tylko na podstawie zawartej przez Administratora z takimi podmiotami Umowy powierzenia danych. Podmioty trzecie mogą przetwarzać Państwa dane tylko pod nadzorem Administratora. Mowa m.in. o dostawcach serwerów i hostingu, na których trzymamy Nasz Serwis i gromadzone na nim treści, dostawcach usług IT, agencjach marketingowych itd.
  • organom państwowym w zakresie w jakim zostaniemy do tego zobowiązani na podstawie ich ostatecznych decyzji lub orzeczeń.
 2. Zebrane przez Nas dane osobowe, wprowadzone przez Państwa do Serwisu, z zastrzeżeniem i wyjątkiem lit A powyżej, nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, o ile nie wyrażą Państwo na to bezpośredniej zgody.
 3. Udostępniając dobrowolnie swoje dane na swoim Profilu Użytkownika w Serwisie zgadzają się Państwo na to, że mogą być one widoczne dla innych Użytkowników Serwisu w formie Państwa Wizytówki (Profilu) w Serwisie. Za wyjątkiem pozycji: Nickname (Login) oraz opublikowanych przez Państwa komentarzy i treści w dziale RING, mogą Państwo samodzielnie ograniczyć lub wyłączyć widoczność wszystkich danych zgromadzonych na Swoim Profilu Użytkownika.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych do Państw Trzecich w rozumieniu RODO tj. z państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Uprawnienia Użytkowników wobec ich danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii wszystkich danych, które zebrał o Państwu Administrator,
  • prawo żądania sprostowania danych, które zebrał na Państwa temat Administrator,
  • prawo żądania usunięcia danych i rezygnacji z korzystania usług Administratora;
  • prawo wniesienia skargi dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Administratora. Skargę wnosi się do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Na gruncie nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie jest to Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – chodzi m.in., o sytuacje, w których w Państwa ocenie przetwarzamy dane, które nie są niezbędne do korzystania z naszych Usług i świadczenia ich na Państwa rzecz;
 2. Jeżeli wyrazili Państwo dodatkowo zgodę na przetwarzanie Swoich danych np. w celach marketingowych, to można także:
  • wycofać udzieloną zgodę w zakresie w jakim przetwarzamy na jej podstawie Państwa dane, przy czym muszą Państwo wiedzieć, że przetwarzanie przez nas danych przed cofnięciem zgody pozostaje zgodne z prawem;
  • żądać przeniesienia Swoich danych osobowych tj. żądać otrzymania od Administratora zgromadzonych przez niego danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w formacie, który umożliwi ich maszynowy odczyt i przekazać te dane innemu administratorowi danych.
 3. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać samodzielnie zmiany ustawień plików Cookies z poziomu własnej przeglądarki Internetowej w zakresie zarządzania poszczególnymi plikami Cookies na poszczególnych stronach internetowych lub ogólnie, blokować i usuwać Cookies podmiotów trzecich i indywidualizować informacje zbierane przez dane pliki Cookis. Niedokonanie zmian przez Użytkownika oznacza, że informacje zebrane przez pliki Cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu Użytkownika, a tym samym, że Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu Użytkownika i mieć do nich dostęp.
 4. W celu skorzystania z praw, o których mowa w lit. A-B powyżej należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. W każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje Konto Użytkownika w Serwisie i zrezygnować z otrzymywania Newslettera – z poziomu funkcji „Ustawienia” na Koncie Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich zgromadzonych na Państwa temat informacji z Naszej bazy danych.
 6. Jeżeli są Państwo niezarejestrowanymi Użytkownikami a wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie Newslettera i chcą Państwo ją cofnąć, prosimy o napisanie do nas pod adresem: kontakt@twit.pl  Rezygnacja z otrzymywania Newslettera spowoduje automatyczne usunięcie Państwa adresu e-mail z Naszej bazy danych. W razie pytań lub wątpliwości związanych przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu. Państwa komfort i bezpieczeństwo są dla Nas priorytetem..

~ Administrator Serwisu Twit.pl